Všeobecné záväzné nariadenie


VZN štatút obce Lenartovce

VZN Organizačný poriadok obecného úradu obce Lenartovce 

VZN Rokovací poriadok obce Lenartovce

VZN o podmienkach soc.ochrany deti 

VZN ktorým sa stanovuje predmet služobného tajomstva 

VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie 

VZN o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám 

VZN o podmienkach chovu ,držania a manipulácia s domácimi zvieratami 

VZN o určení školského obvodu na území obce Lenartovce 

VZN  o poplatku znečisťovania ovzdušia 

VZN o podmienkach podnikania na územie obce 

VZN o určení výšky mesačného príspevku na činnosť ŠKD,MŠ a stravovanie

VZN požiarny poriadok obce Lenartovce 

Sadzobník správných poplatkov.

Sadzobník správnych poplatkov 

VZN soc.služby 2019.

 VZN o miestnych dani a poplatkov za rok 2020 

VZN dane a poplatky v roku 2022

VZN dane a poplatky v roku 2023

VZN o udržiavaní čistoty v obci Lenartovce 

VZN o správe miestného cintorína

VZN obce o organizácii miestneho referenda

VZN č.3/2023 o nakladanie s komunánými odpadmi.

VZN obce Lenartovce o verejnom poriadku 

VZN obce Lenartovce o určení pravidiel prevádzkového času 

VZN obce Lenartovce o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev 

VZN 2/2023 o určení výšky fin. príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie

VZN o zeleni na území obce LenartovceDátum poslednej aktualizácie: 2023-11-20 11:22:18

Dátum vytvorenia: 2021-11-15 10:52:32

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Lenartovce


Obecný úrad

Lenartovce 97

980 44, Lenartovce

IČO: 00 318 892

E-mail: info@lenartovce.sk

Tel.: 047/559 32 11

Web: www.lenartovce.sk

Kalendár