Ukončenie projektu terénnej sociálnej práce


Ukončenie projektu terénnej sociálnej práce za obdobie 2008-2010 v obci Lenartovce


___________________________________________________________________________     

     Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v období od 01.04.2008 do 31.03.2010.   Cieľovými skupinami projektu boli fyzické osoby a rodiny s príjmom pod hranicou chudoby, rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky, občania so zdravotným postihnutím a seniori, dlhodobo nezamestnaní obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít a ženy na materskej dovolenke zo sociálne odkázaných skupín.


 

     Projekt  priniesol pre obec pozitívne výsledky. V prvom rade došlo ku každodennému kontaktu a spolupráce medzi cieľovými skupinami a sociálnymi pracovníkmi, nakoľko terénny sociálny pracovníci  prevažnú časť svojich aktivít vykonávali priamo v teréne, v prirodzenom prostredí  cieľovej skupiny. Odkázaným ľuďom bolo potrebné poskytovať sociálne poradenstvo,  či podnecovať ich, aby si osvojili osobnú hygienu a aktivity pre zmysluplné využitie voľného času detí. Preto  došlo k vytvoreniu komunitného sociálneho centra v samostatnej budove, kde terénny sociálny pracovník a jeho asistenti okrem vybavovania požiadaviek občanov poskytovali pomoc pre rómske deti pri zoznámení sa s počítačovou technikou.


  

     V značnej miere sa podarilo  zabezpečiť   účelné a hospodárne využívanie dávok a príspevkov v hmotnej núdzi a zabezpečiť povinnosť platiť poplatky spojené s bývaním. Výrazne sa zlepšila aj dochádzka detí do školy. Vyzerá to tak, že je to správna forma a  možnosť, ako sa dá pomôcť  Rómom  hlavne pri ich integrácií  do spoločnosti.Dátum poslednej aktualizácie: 2021-11-15 11:24:17

Dátum vytvorenia: 2021-11-15 11:24:17

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Lenartovce


Obecný úrad

Lenartovce 97

980 44, Lenartovce

IČO: 00 318 892

E-mail: info@lenartovce.sk

Tel.: 047/559 32 11

Web: www.lenartovce.sk

Kalendár